ساعت حضور در شرکت:

شنبه تا چهارشنبه   8 صبح تا 17 بعد ظهر

پنج شنبه ها 8صبح تا 13 بعد ظهر